Coin for Charon - 1994 - Polaroid 20x24 print - 24"x20"